KAJO vahvistaa johtamisosaamista

KAJO – Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtamisosaaminen (400 000 €) on Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä Gradian Edufutura-yhteistyönä toteutettava hanke, jota koordinoi Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin esimies Mika Risku. Kajo tuottaa valtakunnallisen johtajuusosaamisen perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusmallin. Se koostetaan tarvekartoitusten, mallinnusten ja kokeilujen tukemana yhteistyössä oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien, alan keskeisten työelämäjärjestöjen sekä koulutuspoliittisten päättäjien kanssa. Lue lisää Koulutusjohtamisesta.

Astetta korkeammalle!
EduFutura-yhteistyöllä kohti uutta lukiota

Tällä hankkeella (192 000 €) halutaan löytää ja kehittää malleja, joiden avulla uuden lukiolain luonnoksessa kuvatut tavoitteet oppiaineiden välisestä integraatiosta ja korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä toteutuvat.

Hankkeen avulla kehitetään luontevia tapoja oppiaineiden integroinnille ja lukiokoulutuksen entistä joustavammalle toteuttamiselle oppiainerajat ylittäen. Sen puitteissa luodaan inno- ja korkeakouluviikon ja niihin valmistavan koko lukuvuoden ajan kestävän työskentelyn mallit.

Hankkeen toiminnoissa ovat mukana kaikki Gradia-lukioiden opettajat ja 1. ja 2. vuositason opiskelijat tiiviisti kehittämisyhteistyössä koko EduFutura Jyväskylä -yhteisön kanssa. Hankkeen toiminnoilla pyritään sujuvoittamaan opiskelijoiden siirtymistä lukiosta jatko-opintoihin. Sen kautta halutaan tukea valtakunnallisesti uuden lukion luomista kehittämällä ja pilotoimalla erilaisia valtakunnallisesti sovellettavissa olevia malleja. Lue lisää Astetta korkeammalle -hankkeesta.

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Kehittämistyön (843 000 €) tavoitteena on:

1) työelämän ja opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin perustuva kaupungin kehitysalustoja hyödyntävä ammatillisen koulutuksen toteuttamismalli, joka mahdollistaa joustavat ja sujuvat korkeakouluväylät EduFutura-yhteistyössä

2) liikunta- ja hyvinvointiklusterin tuoteperhe: mallinnettu ja visualisoitu opintotarjonta, joka kattaa urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen opintopolut, liikuntaan ja hyvinvointiin painottuvat yksilölliset opintopolut sekä liikunta- ja hyvinvointiklusterin jatko- ja täydennyskoulutustarjonnan.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

EduFutura Jyväskylä on mukana myös Uraohjauksen erikoistumiskoulutus -hankkeessa (180 000 €). Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä ohjausalan työelämäkokemusta. Opiskelijapaikkoja on ammatillisilla opettajakorkeakouluilla yhteensä 30 ja Jyväskylän yliopistolla 20.

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Ristiinopiskelun kehittäminen RIKE

Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen yliopisto. Alueellisen Kuntoutusalan pilotoinnin koordinoi JAMK ja tämän lisäksi EXAM -pilotin toteuttavat JYU ja JAMK yhdessä.

Yhteisessä pilotoinnissa mallinnetaan teknisiä ja hallinnollisia ratkaisuja opintohallinnollisen tiedon siirrossa eri oppilaitosten välillä. Malli on sovellettavissa osin korkeakoulun ja toisen asteen väliseen tiedonhallintaan.

Kattavasti kieliä! – Kohti monipuolisempaa kielitaitoa ja työelämävalmiuksia ( 17 500 €)

Valtakunnallinen CERN-tiedeopetusverkosto (56 250 €)